Collection: Topaz & Citrine - November Birthstones

November has two beautiful birthstones; Topaz and Citrine.

CITRINE - JOY & ENERGY
TOPAZ - COMMUNICATION & SELF CONFIDENCE
Topaz & Citrine - November Birthstones